1-курс Умумий онкология Талабалар рўйхати

1. Асланов Сайфулло Ғайбулло ўғли
2. Эркинова Шахлохон Носировна
© BDTI ATM markazi - 2017 йил ноябрь.